Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.

Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.

Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.

Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp.

Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.

Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego.

Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adres.

Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.

Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

Rozwijanie sprawności manualnych dzieci.

Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.

Wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących dzieci.

Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat  zwyczajów związanych ze świętami.

Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.

Uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.

Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia (wałkowanie, mieszanie, ugniatanie).

Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.

Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.

Wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę.

Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.

Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.

Budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi z różnych zawodów.

Rozwijanie u dzieci procesów spostrzegania poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie konkretnych przedmiotów i ich odpowiedników na ilustracjach.

Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.

Kształtowanie u dzieci umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy.

Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.

Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych. 

Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.

Doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami.

Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.

Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci, poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu.

Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, ćwiczenie równowagi.

Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.

Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.

Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.

Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi.

Stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu.

Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

Doskonalenie zmysłu równowagi.

Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości.

Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.

Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.

Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.

Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.

Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.

 

 

Grupa II „Kotki ” to grupa dzieci 4-letnich. Wychowawczynie grupy to Pani Madzia i Pani Marta, którym pomaga również Pani Iwonka.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie 4 - latków obejmuje realizację treści zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, której realizację wspiera Program Wychowania Przedszkolnego „Kocham Przedszkole ” M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek, wyd. WSiP, a także Roczny Plan Pracy Wychowawczo - Dydaktycznej Przedszkola.


Dzieci każdego dnia uczestniczą w zajęciach i zabawach, dzięki którym rozwijają swoje umiejętności i wiedzę z zakresu wielu obszarów edukacyjnych. Stosując różnorodne metody pracy zapoznajemy dzieci z literaturą, kształcimy ich pamięć odtwórczą poprzez naukę piosenek i wierszy, uczymy poprawnego budowania zdań oraz wypowiadania się poprzez rozmowy z dziećmi i w trakcie zajęć, udoskonalamy myślenie logiczne poprzez edukację matematyczną, promujemy zdrowy i ekologiczny tryb życia, zachęcamy do samodzielności poprzez stwarzanie różnych sytuacji edukacyjnych. Staramy się również uwrażliwiać naszych wychowanków na piękno otaczającej przyrody poprzez różne formy i metody pracy plastycznej oraz uczyć opiekuńczości w stosunku do ptaków i zwierząt. Poprzez wspólną zabawę zachęcamy dzieci do posługiwania się językiem obcym.