Kształtowanie umiejętności planowania.

Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci.

Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.

Rozwijanie wyobraźni dzieci.

Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar.

Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.

Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.

Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.

Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).

Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.

Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.

Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.

Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.

Zapoznanie dzieci ze zjawiskami  atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.

Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.

Rozwijanie zdolności manualnych. 

Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.

Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.

Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.

Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.

Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).

Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.

Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.

Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.

Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.

Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.

Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.

Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.

Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.

Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.

Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.

Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.

Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi.

Kształtowanie odporności emocjonalnej.

Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.

Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.