Załącznik do Uchwały Nr 12/2014 z dnia 15.09.2014 r. Rady Pedagogicznej przedszkola

Strategiczny Plan Rozwoju

Przedszkola

Nr 25 „BAJKA”

na lata 2014–2019

 

Misją przedszkola jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i otoczenia. W przyjaznym środowisku i partnerskiej współpracy z rodzicami, poprzez wspomaganie w rozumieniu świata, w którym żyje człowiek, przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych, umiejących nawiązywać relacje z innymi i odpowiedzialnych członków społeczności. Towarzyszymy dzieciom w przeżywaniu sukcesu i radzeniu sobie z porażkami. Zapewniamy im w zabawie i pracy wszechstronny rozwój oraz pozwalamy wykształcić cechy określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Podstawą naszej tożsamości i sukcesów jest profesjonalizm, dbałość o jakość, partnerstwo i innowacyjność.

 

Podstawą do opracowania strategicznego planu rozwoju przedszkola są m.in.:

wyniki i wnioski z przeprowadzonych kontroli i ewaluacji wewnętrznych

potrzeby i propozycje społeczności przedszkolnej,

analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

analiza obserwacji dzieci.

 

Na strategię rozwoju spoglądamy z czterech perspektyw:

  1. Finansowej [F] – zdobywanie i gospodarowanie środkami w sposób umożliwiający rozwój własnego potencjału, doskonalenie procesów wewnętrznych i skuteczne zaspokajanie oczekiwań naszych odbiorców, którymi są dzieci i ich rodzice oraz szkoła.

  2. Zasobów [Z] – rozwijanie potencjału ludzkiego, organizacyjno-zarządczego, materialnego w celu zapewnienia efektywności procesów wewnętrznych.

  3. Procesów [P] – pytanie o to, jakie procesy wewnętrzne powinniśmy realizować i jaka musi być ich jakość, abyśmy spełniali oczekiwania odbiorców.

  4. Odbiorcy [O] – analizowanie tego, jaka musi być nasza oferta, abyśmy zaspokoili potrzeby i usatysfakcjonowali naszych odbiorców.[FINANSE] Wypełnianie misji, wizji (cel naszego istnienia i zakres działalności) oraz rozwój przedszkola wymagają długofalowego zabezpieczenia potrzeb ekonomicznych poprzez efektywne planowanie budżetu oraz poprawę efektywności kosztowej, wiążącej się z kontrolą i optymalizacją kosztów działania przedszkola.

[ZASOBY] Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych pozwoli na rozwój i doskonalenie potencjału (zasobów), którego najistotniejszym elementem jest kadra pracownicza oraz infrastruktura materialna, w tym baza dydaktyczna.

[PROCESY] W obszarze procesów, kontynuując obecną organizację pracy i realizację treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w celu ciągłego dostosowywania oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, wysiłki należy skoncentrować na dużym nasyceniu pracy elementami kształcenia umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania naszych absolwentów w szkole podstawowej oraz do nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi (samodzielność, otwartość, aktywność, odpowiedzialność).

 

 

By to osiągnąć w latach 2014–2019 koncepcja pracy przedszkola uwzględniać będzie priorytety związane z:

wspieraniem potrzeb, zdolności i zainteresowań dziecka,

edukacją do zdrowia i bezpieczeństwa,

podejmowaniem nowatorskich działań, wspierających dziecko w rozwoju i kształceniu postaw, zgodnie z wartościami i normami społeczeństwa obywatelskiego (w tym odpowiedzialność za działania własne i podejmowane w zespole).

 

[ODBIORCY] W systematycznym dążeniu do pozytywnego wyróżniania przedszkola istotny jest jego wizerunek, a my chcemy być postrzegani jako przedszkole przyjazne naszym odbiorcom – dzieciom i rodzicom/prawnym opiekunom, szkole.

Potwierdzeniem jakości naszych działań będą wyniki ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych, uzyskane dyplomy, certyfikaty, oceny wynikające z kontroli. Zapewnienie odbiorcom przedszkola atrakcyjnej oferty powinno zaowocować pożądanymi rezultatami, do których należą:

partnerska współpraca z usatysfakcjonowanymi rodzicami, którzy rozpowszechniają pozytywną opinię o przedszkolu,

wprowadzanie innowacyjnych działań, wyzwalających samodzielne myślenie dziecka,

 

bardzo dobre przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia nauki w szkole, poprzez wyposażenie dzieci kończących edukację przedszkolną w cechy określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.