Praca wychowawczo- dydaktyczna w grupie będzie opierała się na założeniach i wymogach obowiązującej podstawy programowej, według której celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Naszą realizację podstawy programowej będzie wspierał Program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej,  wydawnictwo MAC.
Nasza grupa to „Kotki” - po 3 i 4 lata mamy, w kolorowej, pięknej sali codziennie się spotykamy. Tutaj się bawimy i tu pracujemy, tajemnice roślin i zwierząt poznajemy. Jesteśmy ciekawi i ludzi i świata, w naszej grupie zabawa z nauką się splata. Chcemy wiele poznać, zrozumieć i wiedzieć, by móc potem w szkole o tym opowiedzieć.          
Chętnie tańczymy , piosenki śpiewamy- bo dużo energii do zabawy mamy.         
W kącikach naszej sali gry, puzzle mieszkają i codzienne zabawy nam urozmaicają. W kąciku artystycznym  plastyczne cuda mamy i przez to talenty nasze rozwijamy.
Staramy się bawić grzecznie i w zgodzie, ale czasem staje coś nam na przeszkodzie. Lecz trzy słowa magiczne dobrze już znamy: proszę, dziękuję, przepraszam- często używamy….
Kiedy posiłki do sali się wnosi, wokół smakowity zapach się unosi. Wszystko z talerza
z apetytem zjadamy i o dokładkę z uśmiechem wołamy.    
Kiedy już atrakcji troszkę dosyć mamy przy pięknej muzyce odpoczywamy. A po takim relaksie buzia się uśmiecha, jeszcze smaczny podwieczorek… i już mama, tata czeka!

ZAJĘCIA Z REGIONALNYM TWÓRCĄ- GARNCARZEM W RAMACH PROJEKTU: "KULTURA I SZTUKA W PRZEDSZKOLU"

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC CZERWIEC 2019

·          Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.

·          Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.

·          Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek).

·          Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.

·          Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.

·          Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.

·          Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.

·          Rozwijanie zdolności plastycznych.

·          Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.

·         Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.

·          Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).

·          Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.

·          Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.

·          Rozwijanie umiejętności technicznych.

·          Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych.

·          Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.

·          Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.

·          Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.

·          Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami;  rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.

·          Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.

·          Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.

·          Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.

·          Wdrażanie dzieci do systematycznej pracy.

·          Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata.

·          Doskonalenie percepcji wzrokowej.

·          Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni.

·          Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.

·          Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.

·          Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.

·          Doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji.

·          Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa–  postępowania w przypadku zgubienia się.

·          Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.

·          Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.

·Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.

·          Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

 

WYJŚCIE DO AUTOMOBILE TORINO- ZABAWY I ZAJĘCIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA ZORGANIZOWANE PRZEZ MAMĘ OLIWII. DZIĘKUJEMY ZA ŚWIETNĄ ZABAWĘ I MOC NIESPODZIANEK :) :):)

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z UDZIAŁEM MAM

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCH I DNIA STRAŻAKA

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc MAJ

·         Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.

·         Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.

·         Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.

·         Rozwijanie umiejętności manualnych.

·         Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.

·         Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.

·         Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.

·         Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.

·         Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.

·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

·         Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.

·         Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.

·         Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.

·         Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.

·         Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.

·         Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.

·         Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.

·         Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.

·         Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.

·         Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.

·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

        Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością

·         Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.

·         Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.

·         Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.

·          Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.

·         Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA- SPOTKANIE Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ MAMĄ BARTKA

OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

DOGOTERAPIA- ZAJĘCIA Z PSEM RASY CAWELIER KING

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc KWIECIEŃ

         Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.

·         Kształtowanie umiejętności współdziałania.

·         Doskonalenie umiejętności manualnych.

·         Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

·         Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

·         Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.

·         Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

         Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

·         Rozwijanie umiejętności składania życzeń.

         Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

·         Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

·         Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.

·         Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.

·         Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.

·         Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.

·         Zapoznanie dzieci  z etapami powstawania chleba.

·         Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.

·         Kształtowanie umiejętności współpracy.

·         Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.

·         Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.

·         Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.

·         Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.

·         Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

·          Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

·         Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

·         Kształtowanie świadomości ekologicznej.

·         Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

·         Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

WITAMY I DZIEŃ WIOSNY

NASZE PIERWSZE WIOSENNE SIEWY

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM- CZYTANIE BAJKI PRZEZ MAMĘ MARCELKA

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ KOBIET W SALI ZABAW HOLA

 

Drodzy Rodzice

Z okazji Dnia Kobiet dnia 07.03.2019 (CZWARTEK) dzieci wychodzą na zabawy integracyjne do sali zabaw HOLA.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc MARZEC

·         Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

·         Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku.

·         Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.

·         Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.

·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

·         Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.

·         Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.

·         Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.

·         Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.

·         Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.

·         Kształcenie umiejętności wnioskowania.

·         Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.

·         Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.

·         Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.

·         Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.

·         Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.

·         Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.

·         Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

·         Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.

·         Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).

·         Dskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).

·         Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce.

·         Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż.

·         Rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

·         Wdrażanie do poznawania rożnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza

·         Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu

·        Wzbogacenie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych- topieni Marzanny

·         Rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

·         Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków.

·         Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

BAL KARNAWAŁOWY

100 LAT DLA BABCI I DZIADKA!

 SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI. SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

OBCHODZIMY ŚWIĘTO GÓRNIKÓW


MIKOŁAJKI

WYCIECZKA DO KRAINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA- KOŁACINEK

OBCHODZIMY 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI- 11 LISTOPADA

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ CHŁOPCA W SALI ZABAW" HOLA"

POZNAJEMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO- SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

BIERZEMY UDZIAŁ W AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

  NASZE WSPÓLNE ZABAWY NA PLACU ZABAW