Zmień kontrast

Petycja Odrębna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10} - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne  - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania ... , s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.

 

Dla odseparowania od wniosku - petycji - postulaty związane z petycją - numeruje się nowymi oznaczeniami 1P, 2P, etc.

 

lP) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach {Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do organu Jednostki o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.

 

2P) Na bazie dokonanej analizy ·wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - marnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Jednostce.

 

Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.

 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań wyrażamy zgodę na opublikowanie treści petycji wraz z danymi podmiotu składającego petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata).

 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej - tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego.

 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działania - przewidujemy publikację wyników wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi - w naszym portalu www.frob.pl

 

 

Dane dotyczące sposobu odpowiedzi:

 

Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku - w trybie odnośnych przepisów - na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych pytań .złożonych na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w Związku z art. 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wnosimy o niewykonywanie telefonów do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 KP A oraz przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej {bez użycia poczty konwencjonalnej) pod podany wyżej adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przypominamy, że zarówno Władza Ustawodawca, jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.

 

Wniosek został sygnowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Robert Łaniewski

 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza wstała złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym  zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !

 

 

Z poważaniem,
Robert Łaniewski

 

Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

www.frob.pl

 

 

 


 

 

P25.0143.2.2019

                                                                    Konin, dn. 25.10.2019

Przedszkole Nr 25 „BAJKA”

62 – 510 Konin

Ul. Kosmonautów 4A

Tel/fax 63 242 15 69

 

 

Odpowiedź na Petycję Odrębną w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiotu wnoszącego tj. Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Warszawie ul. Kruczkowskiego 4b lok.13 00-412 Warszawa

 

 

Witam!

Przedszkole udziela odpowiedzi na Petycję Odrębną  ( pismo  Nr BP.152.36.2019 przesłane przez Prezydenta M. Konina w dniu 17.10.2019 r. ) :

1P.

Do tej pory żaden z rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nie zgłaszał potrzeby na uruchomienie procedur płatności  bezgotówkowych za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych.

2P.

Mocne strony :

W przedszkolu nie stosuje się obrotu gotówkowego, płatności dokonywane są przelewami. Również przelewami rozliczane są płatności przez instytucje współpracujące z przedszkolem (MOPR).

 Słabe strony :

- nie wszyscy rodzice posiadają karty płatnicze,

- istnieje możliwość odrzucenia transakcji , gdyby rodzice płacili kartami płatniczymi ( brak środków na koncie).

     Informuję , że administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 25 „BAJKA” w Koninie , reprezentowane przez Dyrektora Marię Rewers,62-510 Konin ul.Kosmonautów 4A, tel. 63 242 15 69, e -mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem : urząd Miejski w Koninie, P.Justyna Bruch IOD ,tel.63 240 11 77, e-mali : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..                                                                      

 

 

                                                                      Z poważaniem

                                                                         dyrektor Maria Rewers