• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Przedszkole Nr 25
"BAJKA" w Koninie

herb konina godlo polski Logo BIP

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA

 

I ODBIERANIA

 

DZIECKA

 

Z PRZEDSZKOLA NR 25 „BAJKA”

 

W KONINIE

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, która może przejąć odpowiedzialność prawną za dziecko oraz zapewnić mu pełne bezpieczeństwo.

 2. Rodzice zobowiązani są do podpisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego upoważnienia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.

 3. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.

 4. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rodzic/ prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel przestrzega zasady, aby rodzeństwo, które odbiera dziecko, miało 18 lat.

 5. Nauczyciel odmawia wydania dziecka osobie upoważnionej do jego odbioru w przypadku, gdy stan tej osoby wskazuje , że może być pod wpływem alkoholu. O sytuacji nauczyciel informuje dyrektora i kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka.

 6. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

 7. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, ogrodu przedszkolnego czy szatni.

 8. Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do sali grupy I, (w której schodzą się dzieci od godziny 6.00–7.00). Od godziny 7.00 dziecko rodzic odprowadza do grupy, do której uczęszcza i oddaje pod opiekę nauczyciela.

 9. Od godziny 16.00 dzieci są odbierane z sali grupy I , w której odbywa się dyżur popołudniowy.

 10. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw, dlatego rodzice osobiście powierzają mu dziecko.

 11. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00–13.00, dlatego dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00.

 12. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.

 13. Obowiązkiem nauczycieli jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę upoważnioną.

 14. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 

 

 

 

 

 

Maria Rewers

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook