• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA

SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE

DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE *

 

(przesyłany po konsultacjach z koordynatorem rejonowym, przed wizytą studyjną)

 

Przedszkole promujące zdrowie jest dla dzieci inwestycją na całe życie. Tylko zdrowy przedszkolak może rozwijać się wszechstronnie i osiągnąć wysokie wyniki. Jest to placówka, w której panuje dobra, serdeczna atmosfera i która opiera się na zasadach współpracy, a zdrowie jest naszym głównym priorytetem. W związku z tym nasze przedszkole realizuje założenia Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Realizacja przebiegała w następujących etapach:

 1. Diagnoza, zapoznanie z problemem jak największej liczby osób.

 2. Wybór zespołu koordynującego do spraw promocji zdrowia.

 3. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 4. Podpisanie deklaracji.

 5. Przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli, rodziców i pracowników przedszkola.

 6. Wybór celów priorytetowych.

 7. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia.

 8. Monitoring – zbieranie informacji, danych dotyczących realizacji, spotkania z zespołem do spraw promocji zdrowia, rozmowy bieżące, konsultacje, ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli i rodziców.

 9. Ewaluacja podjętych działań poprzez – ankiety skierowane do pracowników przedszkola, rodziców i nauczycieli.

 10. Sporządzenie raportów z podjętych działań.

 

Realizując założenia Szkoły Promującej Zdrowie opierałyśmy się na:

 • Rocznym Planie Pracy Przedszkola,

 • Koncepcji Pracy Przedszkola,

 • Programie Zdrowotnym „W zdrowym ciele – zdrowy duch”,

 • Programie zdrowotnym „Moje dziecko idzie do szkoły” ,

 • Programie edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”,

 • Projekcie zdrowotnym „Bądźmy zdrowi, wiemy- więc działamy”,

 • Opiniach rodziców, pracowników przedszkola,

 • Wynikach z przeprowadzonych ankiet.

Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, pracowników przedszkola z koncepcją i modelem tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie została podjęta uchwała o przystąpieniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Koordynatorem ds. promocji zdrowia została Irena Banasik, a w skład Zespołu do Spraw Promocji Zdrowia weszli: Lidia Tylak i Irena Banasik. Pozostałe nauczycielki brały czynny udział w realizacji zadań z edukacji zdrowotnej.

 

Aby zdiagnozować potrzeby społeczności przedszkolnej zostały opracowane ankiety dla rodziców i nauczycieli. W badaniu ankietowym przeprowadzonym we wrześniu 2011 roku dla rodziców wzięło 96 osób. Większość rodziców uważała, że posiada wystarczającą wiedzę na temat racjonalnego żywienia w przedszkolu. Natomiast bardzo zróżnicowanych odpowiedzi udzielili rodzice na temat aktywności ruchowej swoich dzieci (16% zdecydowanie wystarczająco, 64% wystarczająco, 15% raczej nisko, 5% nisko). W przypadku oceny posiadanej przez dziecko wiedzy na temat ekologii większość rodziców stwierdziło, że jest ona wystarczająca. Większość rodziców była również zadowolona z udziału dzieci w proponowanych zajęciach dodatkowych oraz zajęciach integracyjnych. Prawie 90% rodziców było przekonanych, że aktywny udział w życiu przedszkola wpłynie pozytywnie na rozwój dziecka i wzmocnienie relacji dziecko- rodzic. Większość rodziców w sposób wystarczający oceniło organizowane dla nich zajęcia. W badaniu ankietowanym dla nauczycieli wzięło udział 10 osób. Wszystkie nauczycielki (100%) uważały, że w przedszkolu dba się o stan zdrowia dzieci. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych, a nauczycielki współpracują z rodzicami oraz instytucjami w zakresie promocji zdrowia. 100% ankietowanych nauczycielek uważało, że promocja zdrowia powinna obejmować : higienę osobistą, ruch, bezpieczeństwo, higienę zmysłów i układu nerwowego, kulturę jedzenia i zdrowe odżywianie. Wszystkie nauczycielki oczekiwały większego wsparcia i zaangażowania w podejmowanych przez nie działań (udział w zajęciach warsztatowych, sportowych, pogadankach i kontynuowaniu podjętych zadań w przedszkolu na gruncie rodzinnym). Wszystkie nauczycielki brały udział w szkoleniach, programach i projektach dotyczących promocji zdrowia. Ankietowane nauczycielki wiedziały, że w placówce działa koordynator do spraw promocji zdrowia. Nauczycielki uważały, że promocja zdrowia powinna być jednym z priorytetów działalności przedszkola. Uzyskane wyniki z obu ankiet uświadomiły nam potrzebę większego zaangażowania rodziców w podejmowane przez przedszkole działania w zakresie promocji zdrowia.

 

 

Ciąg dalszy artykułu do pobrania

1E WSSzPZ.doc

prezentacja multimedialna 2014

Certyfikat

 • img019
 • img020
 • s11

Simple Image Gallery Extended

 

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram